සැ.යු : ණය මුදල් ශ්‍රී ලංකා අන්තර් බැංකු ගෙවීමේ ක්‍රමය හරහා ගනුදෙනුකරුගේ  බැංකු ගිණුමට බැර කරනු ලබනු අතර ණය වාරික මුදල් අයකිරීම මධ්‍යස්ථානයන්හි සිදුකෙරේ.